Terrassen til den nye leiligheten ble "murt inne"

Kjøperne var ikke klar over muren som skulle komme foran nabogårdens garasjenedkjørsel. Den stengte terrassen inne. I tillegg var badegulvet bygget uten tilstrekkelig fall. Saken måtte avgjøres i retten.

De tidligere næringslokalene i Oslo var bygget om til leiligheter. Kjøperne handlet leilighet til 4.75 millioner kroner sommeren 2012. 

Selger, et eiendomsselskap, hadde ikke opplyst om byggeplaner på nabotomta. Etter overtakelsen ble det bygget en høy mur like ved kjøpernes terrasse. Muren ble reist i tilknytning til garasjenedkjørselen ved den nyoppførte nabobygningen. Kjøperne kjente til nedkjørselen, men forventet ingen mur som sperret utsyn. Kjøperne mente at muren i realiteten "senket" leiligheten en etasje, med tanke på dårligere utsyn.

For det andre var det ikke tilstrekkelig fall på badegulvet, og betydelig mindre enn forskriftskravene. 

Kjøperne kontaktet HELP, og deres advokat reklamerte til selger. Selgerne svarte at det var reklamert for sent, og avviste kravet. 

Når det gjelder hvilket verditap muren påførte leiligheten, innhentet kjøpernes advokat i HELP to takstmenns vurderinger. Disse sprikte mellom 280.000 og 100.000 kroner. 

Utbedring av badegulvet ville komme på 180.000 kroner. Selger mente at gulvet fungerte tilfredsstillende, men foreslo en delvis utbedring til 25.000 kroner. 

Partene ble ikke enige, og kjøpernes advokat tok ut stevning for Oslo tingrett. I sitt tilsvar viste selger blant annet til at kjøpekontrakten inneholdt et punkt om at "nærområdet er under utvikling og at området rundt består/vil bestå av blokkbebyggelse." Selgerne ble ikke hørt med dette. Dommeren mente at kjøperne kunne forvente et åpnere landskap rundt sin terrasse. 

Når det gjaldt badet, så man på befaringen under rettssaken at vann ble liggende igjen langs veggen. Retten kom derfor til at fallet ikke fungerte i praksis, og kjøperne fikk medhold i at det måtte gjøres full utbedring av badet. 

Samlet ble prisavslaget på 325.000 kroner. Kjøpernes advokat la ned 140 timer i saken. Dette inkluderte også begjæring av utlegg, med mer, etter at dommen ble avsagt. Boligkjøperforsikringen dekker også takstutgiftene på 25.000 kroner.